การแพร่กระจาย

 

ปลากะพงขาวเป็นปลาน้ำกร่อยขนาดใหญ่ที่สุด เจริญเติบโตได้ดีในน้ำกร่อยและน้ำจืด จัดได้ว่าเป็นปลาประเภท 2 น้ำ คือในช่วงชีวิตของปลากะพงขาวจะมีการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างแหล่งน้ำจืด และน้ำเค็ม ปลากะพงขาวขนาดใหญ่จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่ห่างไกลออกไปจากฝั่งมากนัก พบมากบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง ปากทะเลสาบและปากอ่าวบริเวณที่เป็นป่าชายเลน ที่มีน้ำเค็มท่วมถึง โดยจะพบอยู่ทั่ว ๆ ไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่พม่า ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และแถบชายฝั่งทะเลของจีน ก็พบปลาชนิดนี้เช่นเดียวกัน สำหรับประเทศไทยเรานั้นสามารถพบปลากะพงขาว ตามชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำใหญ่ ๆ ที่มีทางออกติดต่อกับทะลที่มีป่าชายเลนขึ้นปกคลุมทางจังหวัดตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เป็นต้นปลากะพงขาวจะผสมพันธุ์และวางไข่ในน้ำทะเลที่มีความเค็มประมาณ 28-32 ppt ในทะเลที่มีความลึก หลังจากนั้นไข่จะถูกพัดพาเข้าสู่บริเวณชายฝั่ง และฟักออกเป็นตัว ลูกปลากะพงขาวที่ฟักออกเป็นตัว จะดำรงชีวิตในน้ำกร่อยและในน้ำจืด จนมีอายุได้ 2-3 ปี มีขนาด 3-5 กิโลกรัม จะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเล เพื่อทำการผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไป

การเตรียมบ่อเลี้ยง

 • บ่อดิน
   • บ่อใหม่ หมายถึง บ่อที่เพิ่งขุดเสร็จใหม่ ๆ ยังไม่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใดมาก่อน ขั้นตอนการเตรียมบ่อ
    • ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้มีความเหมาะสม
    • การตากบ่อ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนขึ้นไป
   • บ่อเก่า ขั้นตอนการเตรียมบ่อ แบ่งเป็น 2 กรณี
    • กรณีสูบน้ำออกได้ ให้สูบน้ำออกจากบ่อให้หมด ขุดลอกเลน กำจัดวัชพืชและศัตรูของปลาออก และตากบ่อทิ้งไว้ให้แห้ง
    • กรณีที่ไม่สามารถสูบน้ำออกได้หมด ให้ใช้โลติ้นในอัตราส่วน 10 กิโลกรับต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร้ ระดับน้ำ 30-50 เซนติเมตร ราดน้ำโลติ้นให้ทั่วบ่อเพื่อให้ปลาที่ไม่ต้องการตาย จับปลาเหล่านั้นออกให้หมดบ่อ สูบน้ำขังไว้ในบ่อ 1 สัปดาห์จึงระบายน้ำออก แล้วสูบน้ำใหม่จะได้น้ำที่ใช้ได้เลย