ติดต่อ-สอบถาม

ผู้พัฒนา: ผศ.ชัชฎาภรณ์ ตันตระราวงศา

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 442 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

อีเมล: chatchadaporn.tan@csit.rru.ac.th

เบอร์โทรฯ: 0915549993