การวัดอัตราการเจริญเติบโต

1. อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (Average Daily Growth: ADG) กรัม/วัน

2. เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

3. อัตราแลกเนื้อ หรืออัตราการเปลี่ยนอาหารอาหารไปเป็นเนื้อ (Feed Conversion Ratio: FCR) หมายถึง อัตราส่วนของปริมาณอาหารที่กิน (Dry Weight) ต่อน้ำหนักปลาที่เพิ่มมากขึ้น

4. อัตราการเลี้ยงรอด หมายถึง ปริมาณปลาที่จับได้เทียบกับปริมาณปลาที่เริ่มเลี้ยง


อ้างอิง

[1] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดจันบุรี กรมประมง. (2549). การเพาะและอนุบาลลูกปลากะพงขาว. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210129141345_1_file.pdf

[2] จำเริญ ถาวรสุวรรณ. (2562). โรคปลาทะเล. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210129141345_1_file.pdf

[3] จำเริญ ถาวรสุวรรณ. (2562). โรคปลาทะเล. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210129141345_1_file.pdf

[4] สะเทื้อน ปิ่นน้อย. (2547). หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20150044/