ระยะเวลาการเจริญเติบโตของปลา มีกี่ระยะ

  • ปลากะพงไซต์ ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 4-6 เดือน จะให้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่
  • ปลากะพงยักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *