การเพาะพันธุ์ปลา

1. การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลา
– พ่อพันธุ์ต้องมีขนาดความยาวของลำตัวตั้งแต่ 50 ซม. ขึ้นไป มีน้ำหนักตัวประมาณ 2.5 กก. และมีอายุประมาณ 1 ปีขึ้นไป – แม่พันธุ์ต้องมีขนาดใหญ่กว่าปลาพ่อพันธุ์ มีน้ำหนักตัวประมาณ 3 กก. และมีอายุโดยประมาณตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
– แม่พันธุ์ต้องมีขนาดใหญ่กว่าปลาพ่อพันธุ์ มีน้ำหนักตัวประมาณ 3 กก. และมีอายุโดยประมาณตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

2. ช่วงวางไข่/ผสมพันธุ์
– ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน
– เวลาผสมพันธุ์อยู่ระหว่าง 19.00-23.00 น.
– เมื่อไข่ถูกผสมแล้วจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ส่วนไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะจมลงพื้นบ่อ – การเก็บไข่ใช้อวนที่ทำด้วยผ้าตาถี่ ฆ่าเชื่อด้วยยาเหลืองเข้มข้น 5 ppm นาน 1 นาที และล้างด้วยด้วยน้ำทะเลสะอาดอีกครั้ง จากนำไปพักในทะเลความเค็ม 30 ppt อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 ชั่วโมง

าพที่ 1 ลูกปลากะพงขาวอายุ 1 วัน ที่มา: https://www4.fisheries.go.th/local/file_ document/20210129141345_1_file.pdf

3. การอนุบาลลูกปลา
ลูกปลาแรกฟักถึงลูกปลา 1 เดือน อัตราการปล่อย 50-100 ตัวต่อน้ำ 1 ลิตร อาหารที่ใช้ในการอนุบาลได้แก่ แพลงก์ตอนพืช (คอนเรลล่า) และโรติเฟอร์ เมื่อลูกปลาได้อายุ 14 วัน เริ่มให้ไรน้ำเค็ม หรืออาร์ทีเมีย จนลูกปลามีอายุได้ 20 วัน จากนั้นให้เนื้อปลาสับะเอียดเป็นอาหารเมื่อลูกปลามีอายุได้ 21 วันขึ้นไป ซึ่งแบ่งการอนุบาลออกดังนี้

1) การอนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์หรือในถัง
– มีขนาด 2-3 ตารางเมตร
– ความลึกของน้ำ 80-100 เซนติเมตร (น้ำทะเลที่ใช้เลี้ยงมีความเค็ม 15-20 ppt)
– ความหนาแน่นในการอนุบาล 150-200 ตัวต่อตารางเมตร
– เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 2-3 วัน และดูดตะกอนเศษอาหารทุกวัน
– ให้อาหารวันละ 2-3 ครั้ง เช่น เนื้อปลาสับชิ้นเล็กๆ
– คัดขนาดเป็นประจำ เนื่องจากปลาตัวโตมากๆ จะกินปลาตัวเล็ก

2) การอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน
– ใช้พื้นที่ 25-50 ตารางเมตร ความลึกอยู่ที่ 80-100 เซนติเมตร มีประตูระบายน้ำ
– ความหนาแน่นของลูกปลา 200-400 ตัวต่อบ่อ
– ใช้อาหาร เศษปลาหรือปลาเป้ดสับเป็นชิ้นเล็กๆ

3) การอนุบาลลูกปลาในกระชัง
– ขนาดกระชังที่ใช้ 20-25 ตารางเมตร ลึก 2 เมตร ใช้อวนตาขนาด 0.5 มิลลิเมตร
– ความหนาแน่นในการอนุบาล 300-500 ตัวต่อกระชัง – ให้อาหาร 8-10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว


อ้างอิง

[1] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดจันบุรี กรมประมง. (2549). การเพาะและอนุบาลลูกปลากะพงขาว. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210129141345_1_file.pdf

[2] จำเริญ ถาวรสุวรรณ. (2562). โรคปลาทะเล. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210129141345_1_file.pdf

[3] จำเริญ ถาวรสุวรรณ. (2562). โรคปลาทะเล. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210129141345_1_file.pdf

[4] สะเทื้อน ปิ่นน้อย. (2547). หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20150044/