โรคสำคัญของปลา

โรคสำคัญของปลา แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มโรคติดเชื้อ (lnfectious disease)
– ปรสิต
– แบคทีเรีย
– เชื้อไวรัส

ภาพที่ 1 โรคเหาน้ำ (โรคติดเชื้อปรสิต)
ที่มา : https://www4.fisheries.go.th/local/file_
document/20210129141345_1_file.pdf
ภาพที่ 3 โรคติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio sp.
ที่มา : https://www4.fisheries.go.th/local/file_
document/20210129141345_1_file.pdf
ภาพที่ 4 โรคหูดปลาหรือแสนปม (โรคติดเชื้อไวรัส)
ที่มา : https://www4.fisheries.go.th/local/file_
document/20210129141345_1_file.pdf

2. กลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ (Non infectious disease)
– ขาดสารอาหาร
– คุณภาพน้ำที่ขาดออกซิเจน สังเกตอาการ คือ ฮุบอากาศ กระสับกระส่าย หงายท้อง หมุนตัว
– สารพิษ

3. การสังเกตลักษณะอาการป่วยโดยทั่วไป
1) สังเกตพฤติกรรม เช่น การกินอาหาร การว่ายน้ำ การฮุบอาการ เป็นต้น
2) สังเกตบริเวณผิวหนังและครีบ เช่น มีจุด รอยด่าง แผล การตกเลือด ขนาดตา ตาโปน ตาบอด เป็นต้น
3) สังเกตเหงือก เช่น ซีด กร่อน ตกเลือด มีตะกอนเกาะ เป็นต้น 4. สังเกตลำตัว เช่น หัวโต ตัวคดงอ ท้องมาน (dropsy) เป็นต้น


อ้างอิง

[1] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดจันบุรี กรมประมง. (2549). การเพาะและอนุบาลลูกปลากะพงขาว. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210129141345_1_file.pdf

[2] จำเริญ ถาวรสุวรรณ. (2562). โรคปลาทะเล. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210129141345_1_file.pdf

[3] จำเริญ ถาวรสุวรรณ. (2562). โรคปลาทะเล. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210129141345_1_file.pdf

[4] สะเทื้อน ปิ่นน้อย. (2547). หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ. [ออนไลน์] สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2564
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20150044/